Preprint A535/2007
On the degree of polar transformations
Thiago Fassarella | Pereira, Jorge Vitorio
Keywords:

Anexos: